Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

[TẢI] Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2023

Cập nhập: 8/24/2022 2:31:39 PM - Công ty luật Dragon

Nếu bạn chưa biết cách viết một lá đơn khởi kiện tranh chấp đất đai thì xem ngay bài viết này để quá trình giải quyết tranh chấp trở nên thuận lợi cùng Công ty Luật Dragon nhé !

1. Mẫu đơn kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (Tòa án có thẩm quyền)

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

SĐT: …………………(nếu có);  số fax: ………………….(nếu có)

Email: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………….

SĐT: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Email: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………….

SĐT: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Email: …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………..

SĐT: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Email: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đây:(11)………………………..………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………..

SĐT: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Email: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………

          Người khởi kiện (16)

 

>>>> Tải mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).   

(5), (7)(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8)(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12)(13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

- Đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức để làm chủ hành vi, thì người đại diện hợp pháp của họ phải ký tên vào điểm chỉ.

- Nếu người khởi kiện hoặc người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không thể làm đơn khởi kiện hoặc ký tên hoặc điểm chỉ, thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ có thể làm chứng và ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

- Trong trường hợp cơ quan tổ chức là người khởi kiện, người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan hoặc tổ chức. Nếu tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp, việc sử dụng con dấu phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Trong trường hợp người khởi kiện không biết chữ, phải có một người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c, khoản 2 của Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

2. Nội dung chính trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Theo quy định của Điều 189 BLTTDS 2015 xác định các nội dung chính có trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai gồm:

1. Quốc hiệu tiêu ngữ và thời gian làm đơn;

2. Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết nhận đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;

3. Tên và thông tin cá nhân của người khởi kiện.

4. Tên và thông tin cá nhân của người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)

5. Tên và thông tin cá nhân của người bị kiện

6. Tên và thông tin cá nhân của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

7. Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện đã bị xâm phạm; cùng với những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

8. Thông tin của người làm chứng (nếu có);

9. Liệt kê những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

3. Hướng dẫn nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Để nộp đơn khởi kiện các tranh chấp về đất đai, làm theo các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền

Nơi nộp đơn khởi kiện

Dựa vào quy định thẩm quyền của Tòa án theo cấp, theo loại việc và theo lãnh thổ, người khởi kiện phải nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp nếu đó là tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với nhau.

Tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến

Tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến

Hình thức khi nộp đơn

Người khởi kiện có thể nộp đơn bằng một trong các hình thức dưới đây:

- Nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trực tiếp tại Tòa án;

- Gửi đơn đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu điện;

- Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý đơn và thụ lý đơn

Tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Theo Điều 191 BLTTDS 2015 quy định Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và đưa ra một trong các quyết định sau:

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;

- Tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc là theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện;

- Nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì phải chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo đến người khởi kiện;

- Nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì tiến hành trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Thụ lý đơn khởi kiện

Sau khi nhận đơn khởi kiện cùng với những tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy rằng vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo ngay cho người khởi kiện để đến Tòa án tiến hành làm thủ tục nộp tiền tạm ứng.

- Nơi nộp tạm ứng án phí: Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện (được nêu rõ trong thông báo).

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày người khởi kiện nhận được giấy báo của Tòa án thì phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án.

- Thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án sau khi người khởi kiện đã nộp lại cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Trên đây là chia sẻ của Công ty Luật Dragon về Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai giúp các bạn có thể chuẩn bị cho mình một mẫu đơn khởi kiện chính xác nhất.

>>> Xem ngay: Luật sư giỏi về đất đai tại Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi tại:

Hotline: 1900.599.979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Số 102, lô 14  đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone