Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Tổng hợp 5 trường hợp được huỷ phán quyết của trọng tài

Cập nhập: 10/29/2023 4:28:08 PM - Công ty luật Dragon

“Chào Luật sư, công ty tôi có tranh chấp thương mại với công ty đại lý và có giải quyết tại trọng tài thương mại. Tuy nhiên, tôi thấy phán quyết của trọng tài viên không thoả đáng và nhiều điểm bất hợp lý. Luật sư cho tôi hỏi, có các trường hợp hủy phán quyết trọng tài nào không và tôi phải làm sao để có thể làm được điều này? Cảm ơn luật sư” - Chị Thuý, chủ doanh nghiệp tại Hưng Yên.

Trong bài viết này, Luật sư Nguyễn Minh Long từ Công ty Luật Dragon sẽ giải đáp cho chị Thuý và các bạn về các trường hợp có thể được huỷ phán quyết của trọng tài và những thông tin liên quan như mẫu giấy yêu cầu xem xét huỷ phán quyết, quy trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

5 trường hợp được huỷ phán quyết của trọng tài

Căn cứ theo khoản 2 điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết của trọng tài sẽ bị hủy nếu thuộc một trong 5 dấu hiệu sau:

- Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

- Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

- Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

- Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

- Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền huỷ phán quyết của trọng tài

Căn cứ theo quy định điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Trọng tài thương mại 2010, điểm o Khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 414 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định của trọng tài là Tòa án cấp tỉnh nơi hội đồng trọng tài đã ra phán quyết.

Điều 7. Xác định Toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài

g) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết trọng tài.

3. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

o) Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

Điều 414. Những việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Chỉ định, thay đổi Trọng tài viên.

2. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

3. Hủy phán quyết trọng tài.

Quyền yêu cầu huỷ phán quyết của trọng tài

Nếu bạn phát hiện sai phạm và không đồng tình với phán quyết của tổ chức trọng tài, bạn có quyền nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài lên Toà án cấp tỉnh. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo về thời hạn làm đơn gửi Toà theo điều 69 của Luật Trọng tài thương mại 2010, cụ thể như sau:

  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này, thì có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.

  • Trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Mẫu đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Một mẫu đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài hợp lệ cần phải có đầy đủ thông tin chính sau đây theo quy định tại khoản 1 điều 70 Luật Trọng tài thương mại 2010:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;

  • Tên và địa chỉ của bên có yêu cầu;

  • Yêu cầu và căn cứ huỷ phán quyết trọng tài.

Dưới đây là một mẫu đơn yêu cầu phán quyết trọng tài mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

……., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

 – Căn cứ Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH …

Bên yêu cầu: Công ty  ………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…

Nơi cấp: ……………………………………Cấp ngày: ………/………./………..

Ngành, nghề kinh doanh: ……

Địa chỉ của trụ sở chính: ……

Điện thoại: ……. Fax: ……

Email (nếu có): …… Website (nếu có): ……

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà……   Chức danh:……

Công ty chúng tôi xin trình bày nội dung yêu cầu như sau:

……………………………………………………………………………………………


 

TM. CÔNG TY …………………

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quy trình xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ và giấy tờ bằng chứng hợp lệ về yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, Toà án có thẩm quyền sẽ tiến hành thực hiện quy trình xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài như sau (căn cứ theo điều 71 Luật Trọng tài thương mại 2010):

Điều 71. Toà án xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, Toà án có thẩm quyền thông báo ngay cho Trung tâm trọng tài hoặc các Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc, các bên tranh chấp và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Chánh án Toà án chỉ định một Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm ba Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được chỉ định, Hội đồng xét đơn yêu cầu phải phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Tòa án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp để tham dự phiên họp của Tòa án xét đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xem xét đơn yêu cầu.

3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp, luật sư của các bên, nếu có, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp một trong các bên yêu cầu Hội đồng xét đơn vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng vẫn tiến hành xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài.

4. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại Điều 68 của Luật này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định; không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết. Sau khi xem xét đơn và các tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của những người được triệu tập, nếu có, Kiểm sát viên trình bày ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.

5. Hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra quyết định huỷ hoặc không huỷ phán quyết trọng tài. Trong trường hợp bên yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài rút đơn hoặc đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp mà không được Hội đồng chấp thuận thì Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên, Trung tâm trọng tài hoặc Trọng tài viên Trọng tài vụ việc và Viện kiểm sát cùng cấp.

7. Theo yêu cầu của một bên và xét thấy phù hợp, Hội đồng xét đơn yêu cầu có thể tạm đình chỉ việc xem xét giải quyết đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong thời hạn không quá 60 ngày để tạo điều kiện cho Hội đồng trọng tài khắc phục sai sót tố tụng trọng tài theo quan điểm của Hội đồng trọng tài nhằm loại bỏ căn cứ hủy bỏ phán quyết trọng tài. Hội đồng trọng tài phải thông báo cho Tòa án biết về việc khắc phục sai sót tố tụng. Trường hợp Hội đồng trọng tài không tiến hành khắc phục sai sót tố tụng thì Hội đồng tiếp tục xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

8. Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại Trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại Tòa án. Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu không hủy phán quyết trọng tài thì phán quyết trọng tài được thi hành.

9. Trong mọi trường hợp, thời gian giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, thời gian tiến hành thủ tục hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án không tính vào thời hiệu khởi kiện.

10. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Trên đây là toàn bộ giải đáp của Luật sư Nguyễn Minh Long từ Công ty Luật Dragon cho các các trường hợp hủy phán quyết trọng tài và những thông tin về hồ sơ và quy trình tiến hành xem xét huỷ phán quyết từ Toà án có thẩm quyền.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Nếu bạn đang cảm thấy bị thiệt thòi quyền lợi sau phán quyết của trọng tài và cần tư vấn pháp lý trực tiếp từ LS Long, bạn có thể liên hệ với Luật Dragon qua:

Hotline: 1900.599.979(Miễn phí) - 098.301.9109

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Luật sư tại Long Biên: số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Số 102, lô 14 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone