Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Quyết định 257_QD-UBDT_năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”

Cập nhập: 6/3/2020 - Công ty luật Dragon

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015

 

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 257/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” năm 2015 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Vụ KHTC, VPUB;
- Website UBDT;
- Lưu VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBDT, ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015­-2025”.

2. Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2025.

3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

4. Rà soát, xây dựng một số tài liệu tuyên truyền liên quan về hôn nhân và gia đình đối với vùng dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 (tổ chức 02 Hội thảo);

a) Tại Hà Nội

- Thời gian, địa điểm tổ chức: 1 ngày trong Quý II/2015 tại Hà Nội.

- Đặt 8-10 báo cáo tham luận của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan.

- Số lượng, thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 80-90 đại biểu các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc; một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan.

b) Tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên:

- Thời gian tổ chức: 1 ngày trong Quý III/2015.

- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại tỉnh Phú Yên hoặc Bình Thuận.

- Đặt 8-10 báo cáo tham luận của các Sở, Ban, ngành địa phương.

- Số lượng, thành phần tham dự: 70-80 đại biểu các Sở, Ban, ngành địa phương của các tỉnh Khu vực Duyên hải miền Trung và Khu vực Tây Nguyên; tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”.

3. Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2025.

4. Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu, phương thức tuyên truyền, mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số phù hợp với cộng đồng để triển khai thực hiện.

5. Rà soát, tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hướng dẫn, giải đáp pháp luật,...) về hôn nhân và gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch là 125.000.000 (một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn) được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao năm 2015 tại Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 (có dự toán chi tiết kèm theo).

2. Vận dụng các văn bản sau để lập dự toán và chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch:

- Chi công tác phí và tiền ngủ cho cán bộ đi công tác tại địa phương: Áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc quy định tại Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

- Chi xây dựng kế hoạch, biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật: Vận dụng Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;

- Chi tổ chức Hội thảo, tọa đàm: Vận dụng Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nội dung và dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

zalo Phone