Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Thông báo 33_2016_TB-LPQT_ về chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Quê-bếch, Ca-na-đa do Bộ Ngoại giao ban hành

Cập nhập: 6/3/2020 - Công ty luật Dragon

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CHẤM DỨT HIỆU LỰC

 

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CHẤM DỨT HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quê-bếch, Ca-na-đa, ký tại Quê-bếch ngày 19 tháng 5 năm 2005 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

 

zalo Phone