Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Quyết định 286_2005_QD-TTg_ phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Cập nhập: 6/3/2020 - Công ty luật Dragon

Quyết định 286_2005_QD-TTg_ phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUEBÉC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 33-BTP-TTr ngày 17 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quebéc về nuôi con nuôi quốc tế ký ngày 15 tháng 9 năm 2005 tại Quebéc, Canada.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Thoả thuận và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Thoả thuận nêu trên và triển khai việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Phạm Gia Khiêm

 

zalo Phone