Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 về Tài sản chung của vợ chồng

Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 về Tài sản chung của vợ chồng

Bài viết này trình bày quy định của Điều 33 trong Luật hôn nhân gia đình năm 2014 về Tài sản chung của vợ chồng. Hiểu rõ vấn đề này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về quyền và trách nhiệm về tài sản trong hôn nhân.

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nội dung Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Số 52/2014/QH13)

Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Québec

Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Québec

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC

Quyết định 3176_QD-BTP_năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 3176_QD-BTP_năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Quyết định 286_2005_QD-TTg_ phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 286_2005_QD-TTg_ phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 286_2005_QD-TTg_ phê duyệt Thoả thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Quebéc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 257_QD-UBDT_năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”

Quyết định 257_QD-UBDT_năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025” NĂM 2015

Nghị quyết 08_NQ-CP_năm 2016 về chấm dứt hiệu lực của “Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam - Québec do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 08_NQ-CP_năm 2016 về chấm dứt hiệu lực của “Thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế giữa Việt Nam - Québec do Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA " THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC"

Nghị quyết 01_2003_NQ-HDTP_về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 01_2003_NQ-HDTP_về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2003/NQ-HĐTP NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Nghị định 167_2013_ND-CP_quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định 167_2013_ND-CP_quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Nghị định 126_2014_ND-CP_hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định 126_2014_ND-CP_hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Nghị định 123_2015_ND-CP_hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định 123_2015_ND-CP_hướng dẫn Luật hộ tịch

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

Nghị định 114_2016_ND-CP_Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Nghị định 114_2016_ND-CP_Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

nghị định 110_2013_ND-CP_quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

nghị định 110_2013_ND-CP_quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Nghị định 98_2016_ND-CP_sửa đổi Nghị định 10_2015NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 98_2016_ND-CP_sửa đổi Nghị định 10_2015NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Nghị định 88_2008_ND-CP_về việc xác định lại giới tính

Nghị định 88_2008_ND-CP_về việc xác định lại giới tính

NGHỊ ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Nghị định 19_2011_ND-CP_hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Nghị định 19_2011_ND-CP_hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI

Nghị định 10_2015_ND-CP_ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 10_2015_ND-CP_ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

12

Hỗ trợ trực tuyến

Luật sư Nguyễn Minh Long

Điện Thoại: 098.301.9109

Tổng đài tư vấn trực tuyến:1900.599.979

Địa chỉ văn phòng: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: dragonlawfirm@gmail.com

DMCA Protect

DMCA.com Protection Status
zalo Phone