Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Nghị định 117_2015_ND-CP_về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 117_2015_ND-CP_về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nghị định 117_2015_ND-CP_về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 117_2015_ND-CP_về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nghị định 104_2014_ND-CP_quy định về khung giá đất

Nghị định 104_2014_ND-CP_quy định về khung giá đất

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT

Nghị định 101_2015_ND-CP_về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 101_2015_ND-CP_về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

NGHỊ ĐỊNH VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

Nghị định 100_2015_ND-CP_về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100_2015_ND-CP_về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

Nghị định 99_2015_ND-CP_hướng dẫn Luật Nhà ở

Nghị định 99_2015_ND-CP_hướng dẫn Luật Nhà ở

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

Nghị định 47_2014_ND-CP_ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 47_2014_ND-CP_ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Nghị định 46_2014_ND-CP_về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 46_2014_ND-CP_về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Nghị định 45_2014_ND-CP_thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45_2014_ND-CP_thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nghị định 44_2014_ND-CP_quy định về giá đất

Nghị định 44_2014_ND-CP_quy định về giá đất

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT

Nghị định 43_2014_ND-CP_hướng dẫn thi hành luật đất đai

Nghị định 43_2014_ND-CP_hướng dẫn thi hành luật đất đai

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Nghị định 35_2017_ND-CP_quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Nghị định 35_2017_ND-CP_quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO

Nghị định 35_2015_ND-CP_ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định 35_2015_ND-CP_ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Nghị định 01_2017_ND-CP_sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 01_2017_ND-CP_sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

zalo Phone