Theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì việc bồi thường đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
- Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ  chứng minh về việc đã nộp tiền thì người sử dụng được bồi thường về đất với diện tích và loại đất này.
- Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thì người đang sử dụng nhận bồi thường như sau:
+ Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng với diện tích đất được giao theo đúng mức quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì nhận bồi thường về đất với diện tích và loại đất được giao.
+ Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng với diện tích được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì nhận bồi thường về đất với diện tích và loại đất được giao, nhưng phải trừ  đi số tiền  sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

=================================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn Luật Đất đai: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com

Website: www.congtyluatdragon.com