CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------ 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................................................................................

Tôi tên:.............................................................. năm sinh:......................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ............................................................................................................

Xin được ly hôn với:.......................................................................Năm sinh: ...........................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .......................................................................................................................

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

* Về con chung: (A2) 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

.........ngày........tháng.......năm......
              Người làm đơn 
        (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Công ty Luật Dragon - Tư vấn luật hôn nhân và gia đình

Liên hệ tổng đài tư vấn luật trực tuyến 1900 599 979 / 098 301 9109