Model Arbitration Clause – Điều khoản mẫu

Of the Vietnam International Arbitration Centre
At the Vietnam Chamber of Commerce and Industry
The Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (the “VIAC”) recommends that all parties wishing to make reference to VIAC arbitration in their contracts use the following model clause.
“All disputes arising out of or in relation to this contract shall be finally settled by the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry in accordance with its Rules of Arbitration”.
Additionally, the parties may add the following provisions to the arbitration clause:

(a) The number of arbitrators shall be ……… (one or three);

(b) The place of the arbitration shall be ……… ;

As to disputes involving a foreign element, the parties may also  make addtions:

(c) The applicable law shall be ……… ;

(d) The language of the arbitration shall be ……… .

ĐƠN KIỆN

……. ngày…… tháng …… năm …………

Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Tên doanh nghiệp (Nguyên đơn): ………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………

ĐT:  ………………………………………………………………………

Fax: ……………………………….Email………………………………

Họ tên người đại diện: ………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Nay làm Đơn khởi kiện Bị đơn: …………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp: (Bị đơn)  ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

ĐT:  ………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………

Họ tên người đại diện: ………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

I- Trình bày tóm tắt nội dung vụ tranh chấp: ……………………

II- Căn cứ pháp lý để khởi kiện …………………………………………….. .

III- Trị giá vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn:

(Đề nghị ghi rõ trị giá tranh chấp và các yêu cầu cụ thể)

Ví dụ:

- Trị giá vụ tranh chấp: 100.000 VND và 100.000 USD.

- Các yêu cầu cụ thể của Nguyên đơn gồm:

(1)   …………………………………………………………………………

(2)   …………………………………………………………………………

(3)   …………………………………………………………………………

IV-Tên Trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn: ……………………

(Nguyên đơn có thể trực tiếp chọn Trọng tài viên hoặc yêu cầu Chủ tịch VIAC chỉ định Trọng tài viên thay mình)

(Ký tên và đóng dấu)

============================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691                                               

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com 

Website: http://congtyluatdragon.com