Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Văn bản pháp luật

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm

Cập nhật: 13-06-2017

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

Cập nhật: 19-05-2017

Luật đầu tư 2014

Luật đầu tư 2014

Cập nhật: 19-05-2017

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm

Cập nhật: 11-05-2017

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Cập nhật: 06-05-2017

Nghị định này quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động...

Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động...

Luật lao động

Luật lao động

Cập nhật: 05-05-2017

Luật thuế xuất, nhập khẩu

Luật thuế xuất, nhập khẩu

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Luật đầu tư

Luật đầu tư

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp

Cập nhật: 05-05-2017

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật trọng tài thương mại 2010

Luật trọng tài thương mại 2010

Cập nhật: 12-07-2017

Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài...

Pháp lệnh điều tra hình sự năm 2004

Pháp lệnh điều tra hình sự năm 2004

Cập nhật: 14-08-2017

Pháp lệnh điều tra hình sự năm 2004

Liên kết website