Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Văn bản pháp luật

Luật đầu tư công 2014

Luật đầu tư công 2014

Cập nhật: 26-03-2018

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

Cập nhật: 26-03-2018

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế 2008

Cập nhật: 19-06-2017

Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 19-06-2017

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

Cập nhật: 19-06-2017

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Cập nhật: 19-06-2017

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Cập nhật: 13-06-2017

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm

Cập nhật: 13-06-2017

Liên kết website