Trị giá tranh chấp                                   Phí Trọng tài

Từ 20.000 trở xuống                            2.000

Từ 20.001  đến 50.000                         2.000 + 3% số tiền vượt quá 20.000

Từ 50.001 đến 100.000                        2.900 + 2,5% số tiền vượt quá 50.000

Từ 100.001 đến 500.000                      4.150 + 2% số tiền vượt quá 100.000

Từ 500.001 đến 1.000.000                   12.150 + 1,75% số tiền vượt quá 500.000

Từ 1.000.001 đến 2.000.000                20.900 + 1,50% số tiền vượt quá 1.000.000

Từ 2.000.001 đến 5.000.000                35.900 + 1% số tiền vượt quá 2.000.000

Từ 5.000.001 đến 10.000.000              65.900 + 0,50% số tiền vượt quá 5.000.000

Từ 10.000.001 đến 30.000.000            90.900 + 0,20% số tiền vượt quá 10.000.000

Trên 30.000.000                                   130.900 + 0,05% số tiền vượt quá 30.000.000

Biểu phí trên bao gồm các khoản thù lao cho các Trọng tài viên, phí hành chính của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp. Khi nộp Đơn kiện, Đơn kiện lại, các bên phải nộp toàn bộ các khoản phí này.

Biểu phí không bao gồm các chi phí đi lại, ở của các Trọng tài viên trong Hội đồng Trọng tài, thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và các chi phí có liên quan khác. Các chi phí này sẽ được tính theo thực tế phát sinh. Việc nộp và quyết toán các chi phí này được quy định chi tiết tại Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Hoàn lại phí trọng tài

  1. Phí trọng tài được hoàn lại trong các trường hợp sau đây:

1.1.  Nếu Đơn kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thương lượng, hoà giải thành trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm sẽ hoàn lại cho bên đã nộp tạm ứng 60% số phí trọng tài. Tuy nhiên, số phí trọng tài còn lại tại Trung tâm sẽ không dưới 700 USD.

1.2.  Nếu Đơn kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thương lượng, hoà giải thành sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, Trung tâm sẽ hoàn lại cho bên đã nộp tạm ứng 40% số phí trọng tài.

1.3.  Nếu Đơn kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thương lượng, hoà giải thành sau khi nhận được Giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp thì Trung tâm sẽ hoàn lại cho bên đã nộp tạm ứng 20% số phí trọng tài.

  1. Trong các trường hợp khác, phí trọng tài sẽ không được hoàn lại.

============================

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư: NGUYỄN MINH LONG

Tel: 04 3769 1691                                               

Fax: 04 3769 0142

Tổng đài tư vấn trọng tài thương mại: 1900 599 979

Email: dragonlawfirm@gmail.com 

Website: www.congtyluatdragon.com